Belépés - Regisztráció

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alább található Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Menet-Trend Kft. által forgalmazott saválló láncok és sodronyok értékesítése 10 folyóméterenként történik, 10-el nem osztható hosszt nem áll módunkban kiadni! Megértésüket köszönjük!

ÁSZF

 

1. Bevezető rendelkezések
2. Ajánlat és megrendelés, az eseti szertődések
3. Megrendelői árak és kedvezmények
4. Vételár
5. Fizetések
6. Az áru
7. Rendelés törlése, áru visszavétele
8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások
9. Szállítás, expressz árukiadás
10. Kiegészítő szolgáltatások
11. Szavatosság és jótállás
12. Az áru megvizsgálása, kifogások
13. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések
14. Erőhatalom (vis maior)
15. A szerződés hatályba lépése, megszűnése
16. Együttműködési kötelezettség
17. A szerződő felek közti kapcsolattartás
18. A jogvitákra vonatkozó kikötések
19. Egyéb rendelkezések
20. Az ÁSZF hatálya

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Cégadatok

Cégnév: Menet-Trend Nemesacél Kötőelem Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 79-89.

Nyitvatartási idő: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Adószám: 12683262-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-698349

Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbíróság 1051 Budapest Nádor u. 28.
Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: info@menet-trend.hu

Telefonos elérhetőség: +361-453-7060

 

 

1. Bevezető rendelkezések

 
1.1.
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alatt a Menet-Trend Kft. által forgalomba hozott termékeknek a jelen leiratban meghatározott általános szerződési feltételeit kell érteni.
 
1.2
Menet-Trend Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Ilyen esetekben, ha az egyedi megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen ÁSZF alkalmazandó.
 
 

2. Ajánlat és megrendelés, az eseti szerződések megkötése

 
2.1.
A MENET-TREND Kft. által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. MENET-TREND Kft. a belső használatú árlistáit rendszeresen frissíti, de a megrendelőihez történő eljuttatást nem garantálja. Jelentősebb beszerzési árváltozások, és/vagy inflációs tényezők érvényesülése esetén MENET-TREND Kft. jogosult árainak egyoldalú megváltoztatására, anélkül, hogy erről ügyfeleit előzetesen tájékoztatná.
 
2.2.
Megrendelő az áruk szállítására vonatkozó megrendelését szóbeli (személyes, telefon, E-mail) vagy írásbeli (levél, fax) formában egyaránt jogosult továbbítani MENET-TREND Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelt árukkal kapcsolatban egyértelműen meg kell határozni azok típusát, anyagminőségét, és felületi kialakítását, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban MENET-TREND Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt áruk tekintetében MENET-TREND Kft. szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha Megrendelő megrendelését írásban visszaigazolja.
 
2.3.
A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő eseti szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat kell tekinteni. Minden eseti szerződést kizárólag akkor lehet létrejöttnek tekinteni, ha annak tartalmában a felek egybehangzóan megállapodtak. Felek az eseti szerződéshez kapcsolódó dokumentumok azonosíthatósága érdekében kötelesek kölcsönösen feltüntetni egymás azonosítóként megjelölt hivatkozási kódjait.
 
2.4.
MENET-TREND Kft. egyedi termékek beszerzésére, gyártatására vonatkozó egyedi ajánlata - ellenkező értelmű kikötés hiányában - az ajánlat keltezésétől számított 14 naptári napig érvényes. Az ajánlat Megrendelő által történő elfogadása előtt MENET-TREND Kft. jogosult ajánlatát visszavonni vagy megváltoztatni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt MENET-TREND Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők.
 
2.5.
A MENET-TREND Kft. által, a Megrendelő megrendelése nélkül küldött ajánlatok a Megrendelő részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztetnek. A Megrendelő részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz szükség van az ajánlatok Megrendelő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy szóbeli elfogadás esetén, írásos megerősítésére.
 
2.6.
A jelen ÁSZF értelmezése és alkalmazása szempontjából egyedinek kell tekinteni azt az ajánlatot, vagy visszaigazolást, amelyben a tárgyat képező termék(ek), nem szerepel(nek) MENET-TREND Kft. alap programjában, és így katalógusaiban, árlistáiban sem, vagy a szállítás valamely speciális feltétele miatt (pl. szállítási határidő, mennyiség, különleges kívánság stb.) MENET-TREND Kft. az adott ajánlatot/visszaigazolást, vagy magát a terméket egyedinek minősíti. Menet-Trend Kft. egyedi ajánlatának teljesítését csak abban az esetben garantálja, ha Megrendelő a megrendelésében hivatkozik az egyedi ajánlatának számára!
 
 

3. Megrendelői árak és kedvezmények

 
3.1.
MENET-TREND Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse, a 2.1 pont szerinti árlistáiban szereplő nettó alapáraiból. A kedvezmény mértékéről, és elszámolásának módjáról MENET-TREND Kft. és Megrendelő külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.
 
3.2.
A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából a napokban meghatározott határidők alatt naptári napot kell érteni, a hónapokban megadott határidőt mindig a megfelelő hónapnak a határidő kezdőnapjával azonos napján, az években megadott határidőt, pedig a megfelelő év azonos hónapjának a határidő kezdőnapjával azonos napján kell lejártnak tekinteni.
 
 

4. Vételár

 
4.1.
A Megrendelő a jelen ÁSZF alapján megrendelt árukért, az ÁSZF 2.2 és 3.1. pontban megfogalmazottak alapján őt megillető kedvezménnyel csökkentett nagykereskedelmi alapárat köteles megfizetni. Nagykereskedelmi alapár alatt az ÁSZF 2.1. pontja szerinti, mindenkori, belső használatú árlistában foglalt árakat kell érteni.
A fizetendő vételárra vonatkozó 4.1. pontban foglalt rendelkezéseket egyedi ajánlatban/visszaigazolásban foglalt termékek szállítása esetén nem lehet alkalmazni. Egyedi termékek esetében mindig a felek által eseti jelleggel megállapított vételár az irányadó.
 
4.2.
A MENET-TREND Kft. számláiban a 4.1. pont szerinti vételárat tünteti fel. A vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet a vételáron felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.
 
4.3.
Az ajánlati ár és a számlázott vételár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi (pl. méter) termékre vonatkozóan. MENET-TREND Kft. raktári vagy telepi árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.
 
4.4.
A Megrendelőt terhelik a MENET-TREND Kft. és a Megrendelő székhelye, telephelye, vagy egyéb teljesítési (áru átadási) hely közötti fuvarozási költségek. A jelen ÁSZF-hez 1. számú mellékletként csatolt kiszállítási értékhatár-megállapodásban foglaltaknak megfelelően MENET-TREND Kft. vállalja, hogy az érintett termékeket, a 2.3 pontban hivatkozott eseti szerződés szerinti határidőre, díjmentesen házhoz szállítja.
 
4.5.
Bizonylatolási igény esetén a közölt egységárak csak a kereskedelmi minőségi tanúsítvány költségeit tartalmazzák, minden egyéb műbizonylat külön költséget ró a Megrendelőre.
 
4.6.
A szerződéskötést követően keletkezett, igazolt, rendkívüli költségnövekedés (különösen a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés) áthárításának a jogát a MENET-TREND Kft. fenntartja.
 
 

5. Fizetések

 
5.1.
Az áru ellenértékének kifizetése készpénzzel, átutalással, vagy utánvéttel történhet. Az alkalmazható módozatokban felek külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.
 
5.2.
Készpénzfizetés az áru átvételekor a MENET-TREND Kft. pénztáránál történik, készpénzes számla és bevételi pénztári bizonylat ellenében. Amennyiben az áru átadása nem a MENET-TREND Kft. székhelyén történik, úgy a készpénzfizetés az áru átvételekor történik az átvétel helyszínén, a MENET-TREND Kft. megbízottja kezéhez, készpénzes számla és bevételi pénztári bizonylat ellenében.
 
5.3.
Átutalással történő fizetés esetén Megrendelő az áru átvételét igazoló számla (és szállítólevél és/vagy csomag-szállítólevél) ellenében, a számlán meghatározott bankszámlára utalja át a vételárat, a számlán feltüntetett teljesítési határidőig, ami eltérő megállapodás hiányában a számla teljesítési határidejétől számított 15 naptári nap.
 
5.4.
Utánvétes fizetés a csomagkézbesítő kezéhez történik a csomag átvételekor, csomag-szállítólevél és utánvétes áruszámla ellenében. A csomagkézbesítési díjat MENET-TREND Kft. az áru kézbesítésétől számított 1 héten belül számlázza tovább Megrendelő részére, a feladáskor a csomag kiszállítását végző fuvarozó által leszámlázott díj alapján.
 
5.5.
A MENET-TREND Kft. fenntartja magának a jogot bizonyos árucikkek esetén arra, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. MENET-TREND Kft. előleg megfizetése, vagy fizetési biztosíték iránti igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.
 
5.6.
Több árucikk szállítása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépése esetén MENET-TREND Kft. jogosult egyoldalúan szigorítani a fennálló fizetési módot és kedvezményeket szabályozó megállapodást és/vagy az összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni.
 
5.7.
Késedelmes fizetés esetén MENET-TREND Kft. 20% kamatot számít fel késedelmi kamatként, és a késedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is követelheti. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.
 
5.8.
A vételár kifizetésének elmaradása vagy késedelme esetén MENET-TREND Kft. választása szerint követelheti az áru visszaszolgáltatását (elállás) vagy a vételár kifizetését.
 
5.9.
MENET-TREND Kft. a vételár kifizetésének késedelme vagy elmaradása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését az általa szállítandó áru ellenértékébe beszámítani, és az árut az összes tartozás kiegyenlítéséig visszatartani.
 
5.10.
Amennyiben a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére az esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy MENET-TREND Kft. jogosult  minden követelését azonnali hatállyal esedékessé tenni, és ezen felül felfüggeszteni a további teljesítéseket, de a felfüggesztett teljesítések ellenértékét is jogosult azonnali esedékességgel követelni. Ilyen esetben Megrendelő a még el nem számolt árutételek tekintetében elveszíti a jelen ÁSZF alapján őt megillető mindennemű kedvezményt, és az esetlegesen még le nem szállított áruk leszállítására csak azok kifizetése esetén kerülhet sor.
 
 

6. Az áru

 
6.1.
MENET-TREND Kft. vállalja, hogy minden általa szállított áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak vagy a bemutatott árumintáknak. A műszaki feltételek és leírások általános jellegűek, az ezektől történő olyan csekély mértékű eltérések, melyek az árucikk rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják, nem jelentik az előzetesen megállapított feltételektől való eltérést.
 
6.2.
A szállítandó termékek tulajdonságainak meghatározása tekintetében mindig a legutolsó eseti szerződésben foglalt adatok tekintendők irányadónak. Minden újabb eseti szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – érvényteleníti a korábbi szerződésben foglaltakat. Az eseti szerződésekben, vagy a katalógusokban, prospektusokban nem szereplő termék tulajdonságok, csak abban az esetben kötelezők MENET-TREND Kft. számára, ha azokat a hivatkozott szabványok tartalmazzák, vagy, ha a felek írásban megállapodtak azok figyelembevételéről.
 
6.3.
Amennyiben MENET-TREND Kft. egyéni megfontolásai alapján különböző gyártóktól, és/vagy beszállítóktól szerzi be ugyanazon terméknormáknak megfelelő termékeit, a beszállítók közötti váltás a Megrendelővel kötött megállapodásokat, és a termékek megfelelőségét semmilyen formában nem érinti.
 
6.4.
MENET-TREND Kft. az általa forgalmazott kötőelemek és egyéb fémtömegcikkek forgalmazása során, a Megrendelő részéről felmerülő igény esetén kereskedelmi minőségi tanúsítványt állít ki. Bármely, a fentitől eltérő műbizonylat kiadására vonatkozó igényt Megrendelőnek már a megrendeléskor, illetőleg áruszállítási igényének legelső bejelentésekor közölnie kell, mert annak költségeit és egyéb vonatkozásait beszállítói és felhasználói oldalon egyaránt ajánlati szinten tisztázni kell Utólagosan felmerülő bizonylatolási igényt MENET-TREND Kft. nem, vagy csak új igényként kezelve tud teljesíteni. A felek eltérő megállapodása hiányában a szokásos kereskedelmi minőségi tanúsítványtól eltérő bizonylatolás költségeit Megrendelő köteles viselni.
Műbizonylatokat és bevizsgálásról szóló jegyzőkönyveket MENET-TREND Kft. az árut kísérő szállítólevelek és bizonylatok technikai paramétereinek változtatása nélkül állít ki.
 
 

7. Rendelés törlése, áru visszavétele

 
7.1.
A Megrendelő csak a MENET-TREND Kft. által meghatározott rendeléstörlési díj megfizetése esetén jogosult a rendelés visszaigazolása után az elállásra.
 • 48 órán túli áruátadásra vonatkozó MENET-TREND Kft. ajánlat, vagy rendelés visszaigazolás (nem raktári tétel) esetén, a rendeléstörlési díj a nettó rendelési érték 20 %-a.
 • Egyedi gyártásra, termék átalakításra, különleges áru beszerzésére, vagy szállítási keretszerződés alapján történő szállításra vonatkozó rendeléstörlési díj a törléssel érintett nettó rendelési érték 80 %-a.
A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából szállítási keretszerződés alatt a folyamatos vagy ütemezett szállításra vonatkozó megállapodásokat kell tekinteni.
 
7.2.
Egyedileg gyártott, egyedileg átalakított, illetve különleges áru, valamint szállítási keretszerződés alapján szállítandó áru valamely részszállítmánya esetén, a szállítási határidő utolsó napján, és az azt megelőző két munkanapon belül történő elállás esetén a Megrendelő által fizetendő rendeléstörlési díj a törléssel érintett nettó rendelési érték 90 %-a, amely összeg a törlés bejelentésével egyidejűleg válik esedékessé.
 
7.3.
A jelen fejezet rendelkezései nem mentesítik Megrendelőt azon kötelezettsége alól, hogy a MENET-TREND Kft-nél a rendeléstörlés miatt felmerült kárt, illetőleg MENET-TREND Kft-nek a rendeléstörlési díj összegét meghaladó kárát megtérítse.
 
7.4.
MENET-TREND Kft. kizárólag szavatossági okokból vesz vissza leszállított árut cserére.
 
 

8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

 
8.1.
Amennyiben MENET-TREND Kft. a Megrendelő által benyújtott tervek, műszaki előírások, illetve utasítások szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles MENET-TREND Kft-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.
 
8.2.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállított áruk felhasználása során irányadó általános és helyi előírások betartásáért, ideértve különösen az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, a személyzet képzéséért, oktatásáért MENET-TREND Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, ezen előírások betartása mindig és kizárólag Megrendelő vagy a felhasználó kötelessége. (A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából felhasználó alatt azt a személyt vagy szervezetet kell érteni, amelyik az árut véglegesen beépíti, vagy más módon felhasználja.)
 
 

9. Szállítás, expressz árukiadás

 
9.1.
A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról MENET-TREND Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru mennyiségi és minőségi átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - MENET-TREND Kft. székhelyén történik.
 
9.2.
MENET-TREND Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli MENET-TREND Kft-t semmilyen felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat nem adja meg, késedelmesen, vagy hiányosan adja meg. A késedelemről MENET-TREND Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
 
9.3.
Amennyiben Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére az áru átadása a Megrendelő székhelyén, telephelyén vagy a Megrendelő által kijelölt más helyen történik, úgy a fuvarozással kapcsolatos költségek a külön megállapodásban foglaltak szerint terhelik a feleket.
 
9.4.
Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről MENET-TREND Kft-t haladéktalanul írásban értesíteni. A késedelem idején MENET-TREND Kft az árut felelős őrzésben tartja Megrendelő kockázatára, tárolási-őrzési díj felszámítása mellett.
 
9.5.
Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 8 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló értesítés kézhezvételének ellenére nem veszi át, úgy MENET-TREND Kft. jogosult az árut leszámlázni. Az ilyen áruk vonatkozásában a szerződés szerinti átadási határidő napjától kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban MENET-TREND Kft-nél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme a 30 napot meghaladja, MENET-TREND Kft. jogosult, az 5.10 pontban meghatározott jogait gyakorolni. 
 
9.6.
MENET-TREND Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelő a raktári készletekre vonatkozó, legfeljebb a készletek erejéig terjedő megrendelését, a kért árukiadás előtt legalább 24 órával írásban (levél, telefax) vagy szóban (telefon, E-mail vagy személyesen MENET-TREND Kft. telephelyén) leadja, akkor Megrendelőnek az áru kiadására és a számlázásra MENET-TREND Kft. üzletében legfeljebb 10 percet kell várakoznia. Ezen vállalás teljesítése alól kizárólag olyan technikai akadályok (pl. áramszünet, telefonvonal kimaradás stb.) jelenthetnek kivételt, amelyek a vállalás betartását lehetetlenné teszik.
 
 

10. Kiegészítő szolgáltatások

 
10.1.
A szolgáltatások színvonalának folyamatos tökéletesítése érdekében MENET-TREND Kft. egyéni igényekhez igazított szolgáltatásokat nyújthat saját kezdeményezésére, vagy az egyedi szerződésekben foglalt megállapodások alapján.
 
 

11. Szavatosság és jótállás, kártérítés

 
11.1.
MENET-TREND Kft. az árut rendeltetésszerűen felhasználható csomagolt állapotban, az előzetesen megállapodott előírásoknak megfelelően adja át a Megrendelőnek (a 6. fejezetben körülhatárolt toleranciákkal). MENET-TREND Kft-t a szállított árukkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli. MENET-TREND Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű használata, nem megfelelő őrzése, szakszerűtlen kezelése, túlzott igénybevétele, természetes elhasználódása, vagy harmadik fél behatása miatt előálló mennyiségi és minőségi hibákért, károkért. Megszűnik MENET-TREND Kft. felelőssége, amennyiben a terméken engedély nélküli változtatásokat hajtottak végre.
 
11.2.
Amennyiben az áru a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy MENET-TREND Kft. a Megrendelő által átadott rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.
 
11.3.
MENET-TREND Kft. tájékoztató jellegű technikai útmutatásai csak az általa forgalmazott termékek javasolt felhasználását érintik, és nem vonatkoznak azoknak a műtárgyaknak a szerkezeti, műszaki paramétereire, amelyekbe termékeit beszerelik, vagy más módon felhasználják. Ezekkel kapcsolatban MENET-TREND Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.
 
11.4.
Az áru szavatossági hibájából eredő anyagi kárért MENET-TREND Kft. a termékfelelősségi szabályok szerinti felelősségvállalással tartozik.
 
11.5.
MENET-TREND Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáltasson.
 
11.6.
Minden a MENET-TREND Kft. által szállított áru termékhibájára visszavezethető személyi és vagyoni kárért MENET-TREND Kft. a törvényes termékfelelősség szerint felel.
 
11.7.
A szállított áru hibáját Megrendelőnek kell bizonyítania, ezen túlmenően a Megrendelőt terheli annak bizonyítása is, hogy valamely vitatható minőségű áru hogyan került a Megrendelő birtokába, és hogy a vitatható minőségű árut MENET-TREND Kft. szállította.
 
11.8.
MENET-TREND Kft-t az általa szállított árukkal kapcsolatban jótállási kötelezettség kizárólag erre vonatkozó írásbeli vállalása alapján terheli.
 
11.9.
MENET-TREND Kft. rögzíti, hogy az általa forgalmazott rozsdamentes, illetve saválló termékek (csavarok) esetében az előírt kenőanyag használatának hiányában, az ún. összerágódás jelensége, a termékek alapanyagának tulajdonságaira vezethető vissza, tehát az összerágódás jelensége nem minősül hibás teljesítésnek. Erre Megrendelő sem szavatossági, sem kártérítési igényt nem alapíthat. MENET-TREND Kft. a jelenséggel és annak megelőzésével kapcsolatban minden lehetséges módon, folyamatosan tájékoztatja Megrendelőit (honlapok, hírlevelek, ajánlatok, visszaigazolások, árut kísérő dokumentációk).
 

12. Az áru megvizsgálása, kifogások

 
12.1.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított árut, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az áru mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő az áru átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, valamint az áru minőségére vonatkozó jelöléseket, s az eseti szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban MENET-TREND Kft-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.
 
12.2.
Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:
 • Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő az áru átvételét követő 72 órán belül értesíti MENET-TREND Kft-t.
 • Minőségi kifogás esetén Megrendelő az áru átvételét követő 30 napon belül értesíti MENET-TREND Kft-t.
A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 12.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy az áruk elfogadottnak tekintendők, a fenti határidők tehát jogvesztő jellegűnek tekintendők.
 
12.3.
MENET-TREND Kft. mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru már kifizetett ellenértékét Megrendelő választása szerint vagy a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.
 
12.4
Menet-Trend Kft a Megrendelő megalapozott kifogása esetén a hibás vagy nem megfelelő áru cseréjét, vagy az érintett áru árának kompenzálását a reklamációnak a Menet-Trend Kft. részéről történt írásbeli elfogadását, illetve a hibás áru visszavételét követő, 30 naptári napon belül köteles biztosítani. Ha Megrendelő a reklamációja elfogadását követő 30 napon belül nem szolgáltatja vissza a kifogásolt árut, vagy nem igazolja minden kétséget kizáróan azokat a körülményeket, amik miatt ez lehetetlen, akkor Menet-Trend Kft. mentesül minden nemű csere és/vagy kártérítési kötelezettsége alól. Amennyiben Menet-Trend Kft. nem teljesíti 30 napon belül csere és/vagy visszatérítési kötelezettségét, úgy a harmincadik napot követő naptári naptól késedelembe esik. Menet-Trend Kft a késedelembe esés napjától, a hibás mennyiségű áru nettó áruértéket alapul véve hibás teljesítési kötbér megfizetésére kötelezett, napi 0,3%-os kötbér mértékkel és maximum 30 napos kötbér-fizetési kötelezettséggel.
 
12.5.
Megrendelő nem jogosult a MENET-TREND Kft-vel szemben szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az általa vásárlandó áru ellenértékébe beszámítani, és nem jogosult az áru ellenértékének kifizetését visszatartani.
 
 

13. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések

 
13.1.
Tiltott a MENET-TREND Kft. által forgalomba hozott márkák márkajelzéseinek idegen árukon történő feltüntetése, vagy idegen árukkal kapcsolatos bárminemű felhasználása. Nem megengedett a reklámhordozók sokszorosítása MENET-TREND Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül. Ennek megsértése esetén MENET-TREND KFT jogi eljárást indít a jogbitorlóval szemben.
 
 

14. Erőhatalom (vis maior)

 
14.1.
A felek mentesülnek a jelen ÁSZF vagy az eseti szerződések alapján őket terhelő kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha kötelezettségük elmulasztását a működési körükön kívül álló elháríthatatlan esemény (erőhatalom) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tűzvészt vagy más természeti csapásokat, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, egész iparágra kiterjedő sztrájkot, stb.
 
14.2.
Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében erőhatalom akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. Az értesített fél kérheti, hogy az erőhatalomra hivatkozó fél annak fennállását valamely köztestület vagy erre jogosult más hiteles szerv igazolásával bizonyítsa. Az erőhatalom megszűnéséről a felek ugyancsak kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
 
14.3.
Amennyiben az erőhatalom bármelyik felet több mint három hónapon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett eseti szerződéstől elállni. Egyéb esetben az erőhatalom elmúltával a felek kötelesek az eseti szerződésben foglaltakat teljesíteni. Felek az erőhatalom elmúltával visszatérő teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek.
 
 

15. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

 
15.1.
MENET-TREND Kft. jogosult a Megrendelővel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani:
 • Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
 • Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
 • Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
 • Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
 • Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít MENET-TREND Kft-vel szemben, amelyik ellentétes a jelen ÁSZF általános szolgáltatási normáival, továbbá amely MENET-TREND Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.
 
15.2.
Amennyiben MENET-TREND Kft. valamely eseti szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely eseti szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek MENET-TREND Kft-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.
 
15.3
Megrendelő jogosult a MENET-TREND Kft.-vel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani:
 • Amennyiben MENET-TREND Kft. ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását MENET-TREND Kft. maga kezdeményezi.
 • Amennyiben részszállítások esetén MENET-TREND Kft. az esedékes részszállításokat felszólítás ellenére sem teljesíti.
 • Amennyiben MENET-TREND Kft. súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
 
 

16. Együttműködési kötelezettség

 
16.1.
Menet-Trend Kft. vállalja, hogy a Megrendelővel létrejövő eseti szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködik a Megrendelővel, annak érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Menet-Trend Kft. eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is.
 
16.2.
Menet-Trend Kft. vállalja, hogy tájékoztatja Megrendelőt a létrejött eseti szerződés tárgyát képező ügyek állásáról, az azokkal kapcsolatos tevékenységének eredményéről vagy esetleges akadályoztatásáról. Menet-Trend Kft. eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is.
 
16.3.
Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében MENET-TREND Kft. fenntartja a jogot, hogy meggyőződjön a Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.
 
16.4.
A Megrendelő MENET-TREND Kft. képviselőjének tekintheti MENET-TREND Kft. ügyvezetőjét és az általa vagy a felek között létrejött szerződés által megnevezett személyeket.
 
16.5.
Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg.
 
 

17. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

 
17.1.
Menet-Trend Kft. kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni. (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon, E-mail-en vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.
 
17.2 Az értesítéseket a felek a szerződésben (megrendelésben) rögzített címére lehet érvényesen kézbesíteni kézbesítővel, postán. A munkaszüneti napon érkezett küldemények a következő munkanapon minősülnek kézbesítettnek. Az értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a kézbesítés annak módjától függően igazolt.
 
17.3. A Felek jelen szabályzaton alapuló szerződésben megjelölt képviselői, felelősségük tudatában egybehangzóan kijelentik, hogy e szerződés megkötésekor cégjegyzési (aláírási) jogosultságuk fennáll, képviseleti jogkörük korlátozva nincs, s e szerződés megkötésére társaságaiktól kellő felhatalmazással bírnak.
 
 

18. A jogvitákra vonatkozó kikötések

 
18.1.
A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére.
 
18.2.
A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.
 
18.3.
Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a MENET-TREND Kft székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
 
18.4.
Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF értelmezésével kapcsolatos kérdés, vita esetén minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
 
 

19. Egyéb rendelkezések

 
19.1.
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő eseti szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Menet-Trend Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.
 
 

20. Az ÁSZF hatálya

 
20.1.
Az ÁSZF kelt a 2005-ös évben.
Módosult: Az ÁSZF jelen tartalommal 2013. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Módosult: 2017. (11. pont)